Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Financial Statement Analysis for Business Decisions

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων” είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις βασικές αρχές και μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης προκειμένου να εξελίξουν τις διοικητικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα επιδιώκει να παράσχει στους ενδιαφερόμενους/νες τα κατάλληλα εργαλεία για την συγκέντρωση, ανάλυση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών πληροφορίων που αφορούν μία οικονομική μονάδα ώστε να είναι σε θεση να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις και να υπολογίζουν σχέσεις, βάσει των οποίων θα στηρίζουν τις αποφάσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι όποιες διοικητικές αποφάσεις δεν θα στηρίζονται σε υποθέσεις αλλά σε συγκεκριμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μειώνεται, κατά το δυνατόν, η αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα. Η ύλη του προγράμματος συνδυάζει την θεωρία με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το υπόβαθρο τους στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης προκειμένου να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει το σκοπό της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
 • Ταξινομεί τα είδη χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
 • Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.
 • Αντλεί πληροφορίες από τις λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρισης.
 • Ορίζει τη λειτουργία και να αιτιολογεί τη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών.
 • Υπολογίζει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.
 • Υπολογίζει το νεκρό σημείο μιας επιχείρησης.
 • Εφαρμόζει ανάλυση κοινού μεγέθους.
 • Κατονομάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κεφαλαίου κίνησης.
 • Αφηγείται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ομάδες ενδιαφερόμενων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
 • Κατηγορίες και σκοποί αναλυτών
 • Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων

Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, διαχρονική ανάλυση, διαστρωματική ανάλυση, ανάλυση τάσης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συγκριτική ή διαχρονική μέθοδος ανάλυσης
 • Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση
 • Ανάλυση Τάσης

Ανάλυση με αριθμοδείκτες

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι αριθμοδείκτες σαν εργαλείο ελέγχου της επιχείρησης
 • Κατηγορίες αριθμοδεικτών

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας
 • Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας
 • Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος
 • Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως βραχυπροθέσμων απαιτήσεων
 • Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως βραχυπροθέσμων απαιτήσεων
 • Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων
 • Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης
 • Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αριθμοδείκτης Καθαρού περιθωρίου ή Καθαρού κέρδους
 • Αριθμοδείκτης Μικτού περιθωρίου ή Μικτού κέρδους
 • Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
 • Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων
 • Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης

Αριθμοδείκτες βιωσιμότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια
 • Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια
 • Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια
 • Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 • Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς υποχρεώσεις
 • Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων

Επενδυτικοί αριθμοδείκτες

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή
 • Αριθμοδείκτης μερισματικής απόδοσης
 • Η εσωτερική αξία της μετοχής
 • Αριθμοδείκτης ποσοστού διανεμόμενων κερδών
 • Αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή

Κεφάλαιο κίνησης και καταστάσεις ταμειακών ροών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμός κεφαλαίου κίνησης
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες του κεφαλαίου κίνησης
 • Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης
 • Σκοπός και χρησιμότητα των καταστάσεων ταμειακών ροών
 • Κατηγορίες στοιχείων των καταστάσεων ταμειακών ροών
 • Αδυναμίες των καταστάσεων ταμειακών ροών

Νεκρό σημείο

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ανάλυση του νεκρού σημείου
 • Προσδιορισμός του νεκρού σημείου
 • Μέθοδοι υπολογισμού του νεκρού σημείου

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στην «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στην «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Μάρτιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια