Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία

Effective Corporate Governance and Leadership

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.4

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης και, ολοένα και περισσότερο, ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό. Κατά συνέπεια, η απόδοση του διοικητικού συμβουλίου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός οργανισμού. Για να διασφαλιστεί ότι το διοικητικό συμβούλιο ενός οργανισμού αποτελεί ένα  στρατηγικό πλεονέκτημα, πρέπει να έχει το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων και γνώσεων καθώς και την ικανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά ως ομάδα. Το σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί επίσης από τα διοικητικά συμβούλια να είναι ευέλικτα και να ανταποκρίνονται με ταχύτητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν απροσδόκητες ανάγκες και προκλήσεις. Γενικά τα αποτελεσματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαθέτουν δεξιότητες και ικανότητες σαφώς διαφορετικές από άλλους εταιρικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης. Αυτό το πρόγραμμα δείχνει το δρόμο απόκτησης και κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα θα εμπλουτίσει την κατανόηση των συμμετεχόντων/ουσων στην αποτελεσματική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε μια ομάδα και θα προσφέρει την δυνατότητα για ουσιαστικές συνεισφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο σκοπός του προγράμματος Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία είναι η εκπαίδευση των στελεχών και επαγγελματιών που υπηρετούν σε Διοικητικά Συμβούλια, ή που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται απροσδόκητους επιχειρηματικούς κινδύνους και να παρακολουθούν την χρηματοοικονομική απόδοση του οργανισμού τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες/χουσες θα έχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του ρόλου της εταιρικής διακυβέρνησης και θα αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των εργασιών ενός Διοικητικού Συμβουλίου, από τις ευθύνες που αναλαμβάνει έως την καθοδήγηση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα, μετά από μία εισαγωγή στο περιεχόμενο, στα μοντέλα και στις αρχές που διέπουν την διοίκηση μιας επιχείρησης, θα παρουσιαστούν εκτενώς οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των μελών ενός Διοικητικού Συμβουλίου ενώ έμφαση θα δοθεί στα χαρακτηριστικά και τον ρόλο του αποτελεσματικού ηγέτη. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικής ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες/ουσες να παρακολουθούν την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης ή του οργανισμού τους και να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρουσιάζει τις νέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, καθώς και τις νέες διατάξεις του Ν. 4518/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Τρέχοντα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα στελέχη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία θέλουν να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης και να βοηθήσουν την εταιρεία τους στην προώθηση της στρατηγικής κατεύθυνσης, της επίβλεψης κινδύνων και της θεσμοθέτησης ανταμοιβών.
 • Ανώτερα στελέχη που επιθυμούν να εξερευνήσουν τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμβάλουν στην ενίσχυση της απόδοσης της εταιρείας τους, την διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου και την διαφοροποίηση της διακυβέρνησης και να μάθουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά υπάρχοντα και αναδυόμενα ζητήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει την έννοια και το περιεχόμενο της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Περιγράφει τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ανακαλεί τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης.
 • Εξηγεί τη λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ορίζει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ.
 • Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.
 • Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
 • Αναλύει τις βασικές έννοιες της επιχειρησιακής στρατηγικής.
 • Επεξηγεί βασικές έννοιες του ESG (Environmental, Social, Governance).
 • Περιγράφει τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες
Διδακτικές ώρες: 160

Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικές Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Μέτοχοι και άλλα Ενδιαφερόμενα Μέρη μιας Εταιρίας
 • Θεωρίες και Υποδείγματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ρόλος και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαρακτηριστικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ανάπτυξη και Αξιολόγησή τους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Επιλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Ανάπτυξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Αξιολόγηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αποτελεσματικές Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και προετοιμασία συνεδριάσεων
 • Ημερήσια διάταξη και αναφορές
 • Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Βασικές αρχές μάρκετινγκ

Αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικές αρχές λογιστικής
 • Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής

Στρατηγική Διοίκηση και ESG

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Διακυβέρνηση και στρατηγική
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής και της απόδοσης των στελεχών
 • Στρατηγική ESG (Environmental, Social, Governance)

Στρατηγική Ηγεσία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Χαρακτηριστικά ηγεσίας
 • Ηγέτες του μέλλοντος

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στηn «Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 160 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Soft Skills for Executives» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6.40 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Απρίλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στηn «Αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηγεσία» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

δε βρέθηκαν εκπαιδευτές

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια