Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη

Effective Finance for Executives (Mini Master in Finance)

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
31.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος «Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στη χρηματοοικονομική διοίκηση και την διαχείριση επενδύσεων, δηλαδή στις βασικές συνιστώσες της χρηματοοικονομικής. Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται με την προμήθεια κεφαλαίων και την αποτελεσματική χρήση τους σε μια επιχείρηση, ενώ η διαχείριση επενδύσεων επικεντρώνεται στην ανάλυση και αποτίμηση αξιογράφων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί μια επισκόπηση των κρίσιμων πλαισίων και εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες προσφέροντας τους την δυνατότητα να χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά εργαλεία για να πάρουν καλύτερες αποφάσεις και να αποτελέσουν ακόμη μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή τους. Το πρόγραμμα καταρρίπτει τα χρηματοοικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα στελέχη και οι διευθυντές και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με εργαλεία που είναι άμεσα εφαρμόσιμα σε οποιονδήποτε οργανισμό. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κριτική αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και τις ανάγκες της επιχείρησής τους, να κατανοήσουν και να εξασκηθούν στον αποτελεσματικό τρόπο κατανομής των διαφόρων χρηματοοικονομικών πόρων του οργανισμού στον οποίο εργάζονται και να αξιολογούν μεγάλα επενδυτικά έργα. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν την ικανότητα πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα χρηματοοικονομικά στελέχη της ίδιας της επιχείρησης τους και την ικανότητα επικοινωνίας, με ίσους όρους ανταγωνισμού, με βασικές πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης, όπως είναι οι δανειστές και οι μέτοχοι.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη χρηματοοικονομική, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ειδικότερα, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μεσαία έως ανώτερα στελέχη που εργάζονται στη γενική διοίκηση, εταιρικό σχεδιασμό, στρατηγική, μάρκετινγκ και πωλήσεις, παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη και άλλες επιχειρηματικές περιοχές. Το πρόγραμμα μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες των ανώτερων στελεχών και διευθυντών που απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, από νεοφυείς επιχειρήσεις έως πολυεθνικές, ΜΚΟς, κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου.
 2. Παρουσιάζει τα συστατικά στοιχεία της απόδοσης.
 3. Παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσης και του κινδύνου.
 4. Εξηγεί τον τρόπο αποτίμησης μιας ομολογίας και μιας μετοχής.
 5. Παρουσιάζει τη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 6. Περιγράφει τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.
 7. Εξηγεί τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
 8. Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 9. Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

 

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Διαχρονική Αξία Χρήματος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τελική αξία
 • Παρούσα αξία
 • Σειρές πληρωμών

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Επενδυτική διαδικασία
 • Χρηματοοικονομικό σύστημα
 • Ροή χρηματοοικονομικών πόρων
 • Διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου
 • Επενδυτικοί σκοποί
 • Στρατηγικές χαρτοφυλακίου

Απόδοση και Κίνδυνος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συστατικά στοιχεία απόδοσης
 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέσα της χρηματαγοράς
 • Μέσα της κεφαλαιαγοράς

Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αποτίμηση ομολογιών
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμώ νομολογιών
 • Διάρκεια του Macaulay μιας ομολογίας

Αποτίμηση Μετοχών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Υπόδειγμα σταθερής μεγέθυνσης
 • Υπόδειγμα μηδενικής μεγέθυνσης
 • Προσέγγιση πολλαπλασιαστή κερδών

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
 • Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
 • Υπόδειγμα ενός δείκτη
 • Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Δείκτες ρευστότητας
 • Δείκτες δραστηριότητας
 • Δείκτες χρέους
 • Δείκτες απόδοσης
 • Δείκτες αποτίμησης

Κόστος Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης
 • Μέθοδος τροποποιημένου εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια