Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός

Individual and Family FInancial Schedule

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Μαρτίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 26 Φεβρουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
05.02.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

7.2

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός” είναι η ενίσχυση των συμμετεχόντων/ουσών ως προς την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των οικονομικών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση του ατομικού / οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού, με τις μορφές έξυπνων αγορών και τον τρόπο μείωσης των ατομικών και οικογενειακών τους δαπανών. Επίσης, το πρόγραμμα θα διερευνήσει τους παράγοντες που οδηγούν στη βέλτιστη υλοποίηση σημαντικών αγοραστικών αποφάσεων (αγορά σπιτιού/αυτοκινήτου), αλλά και αυτούς που διαμορφώνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία του εργαζομένου και τον βοηθούν στην επαγγελματική του/της ανέλιξη. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν τα κυριότερα διαθέσιμα ασφαλιστικά προϊόντα και η σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης, ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων και η διευθέτηση της εμπρόθεσμης εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων προς της τράπεζα, αλλά και οι βασικές έννοιες και διαδικασίες που αφορούν τις διάφορες μορφές επενδύσεων, την απόδοσή τους και τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τέλος, το πρόγραμμα ευελπιστεί να προτείνει στον/στην εκπαιδευόμενο/η τον καταλληλότερο τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των φορολογικών ζητημάτων και να τον βοηθήσει ώστε να διαμορφώσει ένα αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που θα είναι σε συμφωνία με το επιθυμητό του/της οικονομικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Όλα τα άτομα που λειτουργούν σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο και διαρκώς πρέπει να λάβουν αποφάσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα αναφορικά με το παρόν και το μέλλον τους, σε ατομική ή/και οικογενειακή βάση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός” κάποιος θα μπορεί να:

 1. Εξηγεί τη διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού ως εργαλείου που σε κάθε φάση της ζωής του/της θα του/της επιτρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια την οικονομική του/της θέση.
 2. Διακρίνει τους ατομικούς και οικογενειακούς οικονομικούς στόχους σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους και περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης και επίτευξής τους.
 3. Αναλύει βασικές τεχνικές διαχείρισης χρέους και εξηγεί τη σημασία της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης χρέους (δανείων).
 4. Eπιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ώστε να μπορεί, όπου απαιτείται, να προβεί σε ανασκόπηση και αναθεώρηση του οικονομικού του προγραμματισμού.
 5. Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, εφαρμόζοντας τις τεχνικές διαχείρισης χρήματος (αποταμίευσης, δανεισμού, εξόδων) καθώς και τις κατάλληλες μεθοδολογίες διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνων.
 6. Συζητά με επιχειρήματα τις μεθόδους οικονομικού προγραμματισμού ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το οικογενειακό του/της περιβάλλον και να ακολουθούν ομαδικά εναλλακτικούς τρόπους δράσης.
 7. Επενδύει στην μακροπρόθεσμη επαγγελματική του/της εξέλιξη εστιάζοντας στα βασικά χαρακτηριστικά του/της και τις ανησυχίες του/της ως εργαζομένου/ης σε κάθε φάση της σταδιοδρομίας του/της.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες
Διδακτικές ώρες: 180

Εισαγωγή στον ατομικό και οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό και προϋπολογισμό

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού
 • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ατομικού και οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού
 • Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: διαχρονική αξίας χρήματος, επιτόκιο, παρούσα αξία, μελλοντική αξία
 • Αποταμίευση, διαμόρφωση προϋπολογισμού και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου προϋπολογισμού

Τραπεζικά δάνεια και διαχείριση υποχρεώσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Πηγές δανείου και το κόστος πίστωσης
 • Διαχείριση δανείων
 • Προσωπική / Οικογενειακή χρεοκοπία και επιπτώσεις

Κατανάλωση, μεγάλες οικονομικές αποφάσεις: η περίπτωση της αγοράς αυτοκινήτου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων των καταναλωτών
 • Αποτελεσματικές στρατηγικές καταναλωτών
 • Μεγάλες οικονομικές αποφάσεις: η περίπτωση της αγοράς αυτοκινήτου

Ακίνητη περιουσία: μίσθωση – ενοικίαση και αγορά – πώληση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικά χαρακτηριστικά της ακίνητης περιουσίας
 • Η περίπτωση της μίσθωσης, πώλησης ή αγοράς κατοικίας

Ασφάλιση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία της ασφαλιστικής κάλυψης
 • Ασφαλιστική κάλυψη ζωής και υγείας
 • Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος (αυτοκινήτου)
 • Ασφαλιστική κάλυψη ακίνητης περιουσίας (κατοικία)

Συνταξιοδότηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η σημασία του οικονομικού προγραμματισμού κατά την συνταξιοδότηση
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των εσόδων κατά την συνταξιοδότηση
 • Τα χαρακτηριστικά των εξόδων διαβίωσης και στέγασης (κατοικίας) κατά την συνταξιοδότηση

Φορολογικά θέματα ατόμου, οικογένειας και ατομικής επιχείρησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Φόροι και οικονομικός σχεδιασμός
 • Βασικά χαρακτηριστικά φορολογίας εισοδήματος
 • Φορολογία ατομικής επιχείρησης
 • Στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού

Επενδύσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα
 • Εναλλακτικές επενδύσεις: ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πολύτιμοι λίθοι
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Εύρεση εργασίας μετά από απώλεια θέσης απασχόλησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Στρατηγικές εύρεσης εργασίας
 • Μακροπρόθεσμη επαγγελματική εξέλιξη

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί μία εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 180 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 7,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program «Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
26 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Μαρτίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Διάρκεια