Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Human Resource Management

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή γνώσης και τεχνογνωσίας της σύγχρονης πρακτικής της «Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού» που εφαρμόζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των στελεχών τους.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα τους βοηθήσουν να ακολουθούν τις νέες τάσεις, εξελίξεις και απαιτήσεις των εφαρμογών της. Επιπρόσθετα, θα αποκτήσουν δεξιότητες και θα αναπτύξουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που συνδέονται με το ανθρώπινο δυναμικό κάθε μορφής οργάνωσης.

Για να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εκπαιδευόμενοι/ες εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στην προσέλκυση υποψηφίων και την επιλογή ταλαντούχων στελεχών, τις εκπαιδευτικές και αξιολογικές διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού διερευνώντας διάφορες μορφές εργασίας και εμβαθύνοντας σε ζητήματα παρακίνησης εργαζομένων, ηγεσίας και διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς, επίσης, να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η παρακολούθηση του Executive Program στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» προσδίδει στους εκπαιδευόμενους/ες πολλαπλά οφέλη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γνώσης και τεχνογνωσίας τα οποία ενδεικτικά συνοψίζονται ως εξής:

 • Αξιολόγηση των αναγκών των οργανώσεων σε ανθρώπινο δυναμικό βάσει σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και τεχνογνωσίας.
 • Ανάλυση, προγραμματισμός και σχεδιασμός των βασικών διαδικασιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ταυτοποίηση των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται κατά την άσκηση της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών και των επιχειρήσεων για την πρόβλεψη των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Λήψη ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και της αλληλεξάρτησης των σύγχρονων πρακτικών για τη διαχείριση των ταλαντούχων στελεχών.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Η φύση της εργασίας και των εργαζομένων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αποσαφήνιση βασικών εννοιών
 • Προσωπικότητα και συμπεριφορά εργαζομένων
 • Η έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου
 • Διαχείριση ατόμων και ομάδων στο χώρο της εργασίας
 • Συστήματα, μορφές και τύποι εργασίας

Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμός της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση αρμοδιοτήτων τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προσέλκυση υποψηφίων.

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ανάλυση θέσης εργασίας
 • Προγραμματισμός και πρόβλεψη αναγκών ανθρώπινου δυναμικού
 • Εργαλεία πρόβλεψης αναγκών ανθρώπινου δυναμικού
 • Μέθοδοι προσέλκυσης υποψηφίων

Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η σημασία της επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων
 • Προϋποθέσεις και βασικάβήματα της διαδικασίας επιλογής χτων εργαζομένων
 • Μέθοδοι και εργαλεία επιλογής εργαζομένων
 • Η συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής των εργαζομένων
 • Ο έλεγχος των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων

Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η σημασία της εκπαίδευσης καιτης ανάπτυξης των εργαζομένων στο χώρο της εργασίας
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων και εταιρική στρατηγική
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο της εργασίας
 • Τεχνικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εργαζομένων

Διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η χρησιμότητα και η σημασίατης αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων
 • Διαχείριση της απόδοσης
 • Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων
 • Βασικές μέθοδοι διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων
 • Συνήθη σφάλματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης
 • Η διαδικασία της ανατροφόδοτησης

Πολιτική και συστήματα αμοιβών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών των αποδοχών, παροχών και επιδομάτων
 • Παράγοντες και φορείς πουκαθορίζουν τις αμοιβές των εργαζομένων
 • Ανταγωνιστική πολιτική αμοιβών
 • Παροχές και επιδόματα τωνεργαζομένων
 • Σύγχρονες τάσεις στις αποδοχές των εργαζομένων

Παρακίνηση εργαζομένων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια και η διαδικασία τηςπαρακίνησης στο χώρο της εργασίας
 • Θεωρίες εργασιακής παρακίνησης
 • Επανασχεδιασμός εργασίας
 • Συμμετοχή εργαζομένων
 • Διοίκηση μέσω στόχων
 • Οι αμοιβές ως μέσο παρακίνησης των εργαζομένων

Ηγεσία και διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας
 • Αποσαφήνιση της έννοιας τηςδιοίκησης της οργανωσιακής αλλαγής
 • Δυνάμεις υποκίνησης της οργανωσιακής αλλαγής
 • Πηγές αντίστασης τηςοργανωσιακής αλλαγής
 • Υπερνίκηση της αντίστασης στην οργανωσιακή αλλαγή
 • Προσεγγίσεις διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής
 • Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής

Ειδικά θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ασφάλεια, υγεία και ευημερία εργαζομένων
 • Διαχείριση διαφορετικότητας
 • Επικοινωνία στο χώρο της εργασίας
 • Νέες τεχνολογίες στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Το μέλλον της εργασίας

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 30 Ιανουαρίου 2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια