Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Business Administration for Humanities Graduates

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
31.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών” είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων ανθρωπιστικών επιστημών στη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσδώσει τους αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν λύσεις σε ειδικά επιχειρηματικά ζητήματα που αφορούν ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον, το πρόγραμμα σκοπεύει να  βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες δύναται να τους επιτρέψουν να προαχθούν ταχύτερα από άλλους συναδέλφους τους. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασία.

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, συνδυασμένων με βαθιά γνώση στις ανθρωπιστικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές επιστήμες. Όσοι έχουν εντρυφήσει στις ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν αναπτύξει δεξιότητες στην κατανόηση άλλων τρόπων ζωής και κουλτούρας, είναι οι μόνοι που βασίζονται στην ανθρωποκεντρική σκέψη και αυτή η κατανόηση μπορεί να μεταφραστεί σε κριτική επιχειρηματική διορατικότητα. Ως αποτέλεσμα του χαρακτήρα των μαθημάτων ανθρωπιστικών επιστημών, οι απόφοιτοι των σχολών αυτών διαθέτουν πολυάριθμες δεξιότητες, όπως είναι η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η συνεργασία, η ανάλυση και λήψη αποφάσεων, που τους καθιστά εξαιρετικά διοικητικά στελέχη. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών σκέφτονται και επικοινωνούν με σαφήνεια και πειθώ, οξύτητα και ευελιξία, έχουν ευρύτερη προοπτική, καλύτερη κατανόηση των πελατών, μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης σύνθετων προκλήσεων και συνδυάζουν ένα εύρος γνώσης με την ικανότητα να είναι ακριβείς και διεισδυτικοί. Επιπλέον,  οι απόφοιτοι αυτοί είναι πιο ανθεκτικοί και προσαρμόσιμοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, ολοένα και διευρύνεται η γκάμα διοικητικών θέσεων στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που απαιτούν τις συγκεκριμένες γνώσεις, γνώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκριτικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση. Οι απόφοιτοι όμως αυτοί δεν έχουν οικονομικές και διοικητικές γνώσεις. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει τους αποφοίτους των ανθρωπιστικών επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι εκείνες που ασχολούνται με τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του και ορίζονται ως αναλυτικές και κριτικές ως προς την προσέγγισή τους. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες περιλαμβάνονται συνήθως οι γλώσσες, η φιλολογία, η λογοτεχνία, οι κλασικές σπουδές, η φιλοσοφία, η θεολογία, οι εικαστικές τέχνες, οι παραστατικές τέχνες (δηλαδή η μουσική, το θέατρο, ο χορός), η αρχαιολογία, η ιστορία, η παιδαγωγική, η ανθρωπολογία, η γλωσσολογία, κ.λπ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Επιπλέον το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις διοικητικές τους ικανότητες τους. Η θεματολογία του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αποφοίτων ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφει τη δομή μιας επιχείρησης.
 2. Περιγράφει τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης.
 3. Περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της στρατηγικής μιας επιχείρησης.
 4. Διακρίνει τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας.
 5. Εξηγεί τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ.
 6. Προσδιορίζει τα βασικά χρηματοοικονομικά μιας επιχείρησης (π.χ. περιουσία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση).
 7. Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.
 8. Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 9. Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Οικονομικά για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες οικονομικών
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Ποσοτικές μέθοδοι για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμα και τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις
 • Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον

Παρουσίαση και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστική πληροφόρηση
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Ανάλυση Κοινού Μεγέθους
 • Αριθμοδείκτες

Χρηματοοικονομική διοίκηση για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση

Διοικητική λογιστική για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
 • Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
 • Μέθοδοι κοστολόγησης
 • Αποφάσεις τιμολόγησης
 • Προϋπολογισμοί

Ανάλυση επενδύσεων για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • Αποτίμηση αξιογράφων σταθερούεισοδήματος
 • Αποτίμηση μετοχών
 • Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Διοίκηση επιχειρήσεων για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
 • Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη
 • Ο ρόλος του μάνατζερ στησύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
 • Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
 • Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
 • Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
 • Πολιτική και συστήματα αμοιβών

Διοίκηση μάρκετινγκ για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
 • Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
 • Έρευνα μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
 • Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή και προώθηση)
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ

Επιχειρησιακή στρατηγική για αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Θεωρίες οργάνωσης
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού,εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια