Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Executive Program in Business Administration

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
31.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη” είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και η διεύρυνση των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους/ες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν λύσεις σε ειδικά επιχειρηματικά ζητήματα που αφορούν ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ως εκ τούτου, θα εξοικειωθούν με το απαραίτητο εννοιολογικό και λειτουργικό πλαίσιο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών για στελέχη διοίκησης, με μεθοδολογία λήψης αποφάσεων και χάραξης επιχειρησιακής στρατηγικής, με την παρουσίαση και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και συνολικά έννοιες και πρακτικές που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων (marketing, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικά, κ.λπ.).

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων,  σε όλο τον κόσμο, αναζητούν τρόπους για να προωθήσουν την σταδιοδρομία τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration – MBA). Τα προγράμματα όμως αυτά απαιτούν συνήθως δύο χρόνια πλήρους φοίτησης για να ολοκληρωθούν. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς, είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τις πιο σημαντικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που προσφέρονται σε ένα παραδοσιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Οι προκλήσεις του διεθνοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών και την προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις διοικητικές τους ικανότητες, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.
 2. Εκτιμά τις ευκαιρίες και τις απειλές μιας επιχείρησης.
 3. Εξηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης.
 4. Εξηγεί τη λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 5. Αναπτύσσει στρατηγικές μάρκετινγκ.
 6. Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.
 7. Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 8. Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες οικονομικών
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • Διεθνές χρηματοοικονομικόσύστημα

Ποσοτικές Μέθοδοι για την Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμακαι τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις
 • Ανάλυση διακύμανσης στοοικονομικό περιβάλλον

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστική πληροφόρηση
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Ανάλυση κοινού μεγέθους
 • Αριθμοδείκτες

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση

Ανάλυση Επενδύσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος
 • Αποτίμηση μετοχών
 • Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Διοικητική Λογιστική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
 • Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
 • Μέθοδοι κοστολόγησης
 • Αποφάσεις τιμολόγησης
 • Προϋπολογισμοί

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
 • Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη
 • Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
 • Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
 • Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Παροχή κινήτρων και αξιολόγησηπροσωπικού
 • Πολιτική και συστήματα αμοιβών

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
 • Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
 • Έρευνα μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
 • Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν,τιμή,διάθεση, προβολή και προώθηση)
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός, οργάνωση καιέλεγχος μάρκετινγκ

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Θεωρίες οργάνωσης
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρησιακής στρατηγικής

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια