Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Healthcare Management

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” είναι η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας (ιατρεία, οδοντιατρεία, φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, κ.λπ.) για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων διοίκησης μονάδων υγείας, στην άριστη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των μονάδων υγείας, στην χρηματοοικονομική παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των μονάδων υγείας, καθώς επίσης και στις συνεργασίες μεταξύ μονάδων υγείας και στην ανάπτυξη διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος στις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της υγείας και στην επίδρασή τους στην αγορά εργασίας.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με την οργάνωση και διαχείριση των μονάδων υγείας που διευθύνουν, για την αντιμετώπιση των οποίων δεν έχουν εκπαιδευτεί στις προπτυχιακές τους σπουδές. Μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα εξής:

 • μείωση περιθωρίου κέρδους,
 • μείωση τζίρου,
 • αλλαγές τιμών φαρμάκων,
 • καθυστέρηση πληρωμών ασφαλιστικών ταμείων,
 • μείωση ρευστότητας,
 • αύξηση ανταγωνισμού,
 • είσοδος αλυσίδων του εξωτερικού στην ελληνική αγορά,
 • αλλαγές σε πληθυσμιακά,
 • προβλήματα συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, με φαρμακαποθήκες, τράπεζες, φαρμακευτικές εταιρίες,
 • αύξηση χρεών προς προμηθευτές κ.λπ.

Τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων και δεν καλύπτονται στα προγράμματα σπουδών των υγειονομικών τμημάτων. Με άλλα λόγια, οι επαγγελματίες υγείας δεν έχουν οικονομικές και διοικητικές γνώσεις. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (πχ. ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, μαίες, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ακτινολόγους, μικροβιολόγους, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικό προσωπικό μονάδων υγείας, κ.λπ.) που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη διοίκηση μονάδων υγείας, έτσι ώστε να οργανώσουν και να διευθύνουν μια επιτυχημένη μονάδα υγείας (πχ. φαρμακείο, ιατρείο, κλινική, κ.λπ.). Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες υγείας που αναζητούν διεξόδους καριέρας αλλά και σε φοιτητές υγειονομικών τμημάτων. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν μια αποτελεσματική στρατηγική διοίκησης της μονάδας υγείας που διευθύνουν και να προωθήσουν και να εδραιώσουν με επιτυχία την επιχείρησή τους στην αγορά. Είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των μονάδων υγείας, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον μιας μονάδας υγείας.
 2. Εκτιμά τις ευκαιρίες και τις απειλές μιας μονάδας υγείας.
 3. Εξηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας μονάδας υγείας.
 4. Εξηγεί τη λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού μιας μονάδας υγείας.
 5. Σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο μάρκετινγκ μιας μονάδας υγείας.
 6. Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μιας μονάδας υγείας.
 7. Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας μονάδας υγείας.
 8. Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα μιας μονάδας υγείας.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Οικονομικά για επαγγελματίες υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες οικονομικών
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Ποσοτικές μέθοδοι για επαγγελματίες υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμα και τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις
 • Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον

Διοίκηση επιχειρήσεων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
 • Οι σύγχρονες προκλήσεις πουαντιμετωπίζουν τα διοικητικάστελέχη
 • Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
 • Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
 • Ο προγραμματισμός ανθρώπινουδυναμικού
 • Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη τωνεργαζομένων
 • Παροχή κινήτρων και αξιολόγησηπροσωπικού
 • Πολιτική και συστήματα αμοιβών

Μάρκετινγκ και προβολή μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
 • Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
 • Έρευνα μάρκετινγκ καιαγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
 • Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή,διάθεση, προβολή και προώθηση)
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ

Επιχειρησιακή στρατηγική μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Θεωρίες οργάνωσης
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής

Χρηματοοικονομική διοίκηση μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων

Λογιστικά και φορολογικά θέματα μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστική πληροφόρηση
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Ανάλυση Κοινού Μεγέθους
 • Αριθμοδείκτες

Εξυπηρέτηση πελατών μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της εξυπηρέτησης
 • Διαχείριση παραπόνων/αντιρρήσεων
 • Η έννοια της ποιότητας
 • Χαρακτηριστικά του εξυπηρετούντος
 • Η χρήση της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση

Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης μονάδων υγείας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός
 • Νεκρό σημείο – Ανάλυση ευαισθησίας
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια