Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Strategic Changes' Management

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Φεβρουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούνιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
08.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.4

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών” είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσών στον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών αλλαγής στην επιχείρηση ή στον οργανισμό τους προκειμένου να προσαρμόζονται και να “επιβιώνουν” στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν εκτενώς οι παράγοντες που δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή, οι κύριες κατηγορίες στρατηγικών αλλαγών καθώς και τα σημαντικότερα μοντέλα για την κατανόηση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα είναι σε θέση να καταρτίζουν ολοκληρωμένα και στοχευμένα προγράμματα στρατηγικών αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης, τη δυνατότητά της για αλλαγή αλλά και τα συμφέροντα όλων των ομάδων ενδιαφερομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από τις νέες τάσσεις και τις εξελίξεις του χώρου και τα συχνά λάθη που παρατηρούνται στα προγράμματα στρατηγικών αλλαγών. Επίσης, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, εργαζόμενοι, άτομα από όλους τους κλάδους που επιθυμούν να κατανοήσουν πως μπορούν να προσαρμόζονται και να «επιβιώνουν» από μεγάλες αλλαγές και να διαχειριστούν αποτελεσματικά σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εργασιακό τους περιβάλλον όσο και σε προσωπικό επίπεδο (διαχείριση άγχους και ανασφάλειας για τη μελλοντική τους καριέρα, κ.τ.λ.).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών” κάποιος θα μπορεί να:

 1. Εξηγεί την έννοια της στρατηγικής αλλαγής και διαγιγνώσκει τη σημασία της στη σύγχρονη εποχή.
 2. Ανακαλεί βασικές έννοιες και αρχές που συνδέονται με τη διοίκηση στρατηγικών αλλαγών και αναλύει τις κύριες διαστάσεις που τη συνθέτουν.
 3. Αναφέρει τα χαρακτηριστικά και τις βασικότερες λειτουργίες της διοίκησης των επιχειρήσεων και εξηγεί πώς η διοίκηση στρατηγικών αλλαγών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης και στρατηγικής των επιχειρήσεων.
 4. Τεκμηριώνει την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής αλλαγής, συλλέγοντας δεδομένα και πληροφορίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 5. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μοντέλα προκειμένου να εντοπίσει τα οργανωτικά προβλήματα ενός οργανισμού, να αξιολογήσει την ικανότητά του για αλλαγή και να διαμορφώσει μία επιτυχημένη στρατηγική αλλαγών.
 6. Αντιπαραθέτει εναλλακτικές τεχνικές μείωσης της αντίστασης στην αλλαγή και επιλέγει την πλέον κατάλληλη για την επιχείρησή του/της, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ομάδων ενδιαφερομένων και την συνολική εταιρική κουλτούρα.
 7. Αναζητά, αναλύει και συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο τα πλέον σύγχρονα εργαλεία.
 8. Συμβάλλει ενεργά στην εξάλειψη των λαθών τα οποία συχνά παρατηρούνται τη διαδικασία στρατηγικών αλλαγών.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες
Διδακτικές ώρες: 260

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της επιχείρησης στις σύγχρονες οικονομίες
 • Βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Σχέση Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στρατηγικής
 • Εναλλακτικοί ορισμοί στρατηγικής
 • Αναγκαιότητα Στρατηγικής

Εισαγωγή στη Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμοί βασικών εννοιών
 • Είδη Στρατηγικής Αλλαγής
 • Παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή
 • Διοίκηση αλλαγών και εργαζόμενοι
 • Λόγοι για τους οποίους οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στις αλλαγές

Διάγνωση ανάγκης αλλαγής: Ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας και των συστημάτων του οργανισμού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές τεχνικές διάγνωσης της εταιρικής κουλτούρας
 • Διάγνωση παρούσας κατάστασης (SWOT analysis)
 • Ιστός κουλτούρας (cultural Web)
 • Ανάλυση δυνάμεων πεδίου (Forcefield Analysis)
 • Το καλειδοσκόπιο της αλλαγής (Kaleidoskope)
 • Tα 7s της Mckisney

Τεχνικές μείωσης αντίστασης στην αλλαγή

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές τεχνικές μείωσης αντίστασης στην αλλαγή
 • Tα 8 βήματα του Kotter
 • Εκπαίδευση και Επικοινωνία
 • Ενδυνάμωση και Υποστήριξη
 • Συμμετοχή
 • Διαπραγμάτευση

Αποτελεσματική διοίκηση Αλλαγών σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμοί εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Αποτελεσματικότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Διοίκηση αλλαγών και διοίκηση προσωπικού σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Διαδικασία ενοποίησης εταιρειών και διαχείριση αλλαγών
 • Διαχείριση διαφορών κουλτούρας

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 με 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 160 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,40 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούνιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Επίκουρος Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 30 Ιανουαρίου 2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
29 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Φεβρουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Διάρκεια