Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρία και Εφαρμογή

Greek Accounting Standards (Theory and Practice)

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρία και Εφαρμογή” είναι η παροχή θεωρητικών αλλά κυρίως εφαρμοσμένων γνώσεων σε ό,τι αφορά τον τρόπο που εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσω της παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή των σημαντικότερων στοιχείων που συνδέονται με τον νόμο 4308/2014, τον νόμο δηλαδή με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα ΕΛΠ, αλλά και τις όποιες προσαρμογές κατά τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τα υποδείγματα των ΕΛΠ σε ότι έχει να κάνει με τις λογιστικές – οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα θα μελετήσουν και θα εφαρμόσουν λογιστικά γεγονότα με τη χρήση πραγματικών παραστατικών και θα εξασκηθούν σε μεθόδους αποτίμησης περιουσιακών και όχι μόνο στοιχείων. Τέλος, θα διερευνήσουν σημαντικές έννοιες σε ειδικά θέματα λογιστικής όπως αυτές της υπεραξίας και της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη λογιστηρίων, σεπιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσοι/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη λογιστική και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα άτομα που εργάζονται στα λογιστήρια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρία και Εφαρμογή», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Κατατάσσει και παρουσιάζει τα στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα υποδείγματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Διακρίνει τα χαρακτηριστικά και τα είδη του ισολογισμού και να ταξινομεί τα στοιχεία του σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Αναγνωρίζει και να διακρίνει τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και να οργανώνει την λογιστική πληροφόρηση σε μία κατάσταση αποτελεσμάτων.
 • Ταξινομεί τους λογαριασμούς βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να παρουσιάζει τα σχετικά λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
 • Προσδιορίζει τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και να τα αποτιμά σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ως προς την αποτίμηση κυκλοφορούντων και μη
  κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
 • Εντοπίζει τις σημαντικές πληροφορίες μιας Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
 • Υπολογίζει – αποτιμά τις απαιτήσεις και τις τυχόν απομειώσεις τους.
 • Υπολογίζει – αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και στην εύλογη αξία καθώς και τις τυχόν απομειώσεις τους.
 • Υπολογίζει – αποτιμά την καθαρή θέση, να υπολογίζει συναλλαγματικές διαφορές και να διακρίνει και χειρίζεται λογιστικά τους διάφορους λογαριασμούς υποχρεώσεων.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Εισαγωγή στη λογιστική πληροφόρηση και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - ΕΛΠ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστική και παροχή πληροφοριών
 • Εταιρεία: βασικές κατηγορίες και χαρακτηριστικά τους
 • Λογιστικές αρχές
 • Λογιστική τυποποίηση και λογιστικά σχέδια
 • Υιοθέτηση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Ισολογισμός – Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης βάσει ΕΛΠ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Έννοια του Ισολογισμού-Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
 • Προϋποθέσεις ένταξης στοιχείων στο ενεργητικό και στο παθητικό
 • Τα χαρακτηριστικά του ισολογισμού
 • Υποδείγματα ισολογισμών
 • Απογραφή, σύνταξη ισολογισμού και λογιστική χρήση

Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει ΕΛΠ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Έννοια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων βάσει Ε.Λ.Π
 • Ορισμός εσόδου, εξόδου, έκτακτου κέρδους και έκτακτης ζημιάς
 • Διακρίσεις και αναγνώριση εσόδων και εξόδων
 • Υπολογισμός αποτελεσμάτων βάσει Ε.Λ.Π

Λογαριασμοί – Λογιστικά βιβλία και στοιχεία - Διπλογραφική μέθοδος και λογιστικό κύκλωμα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογαριασμοί
 • Λογιστικά βιβλία και στοιχεία
 • Διπλογραφική μέθοδος
 • Λογιστικό κύκλωμα

Αποτίμηση μη κυκλοφορούντων (παγίων) στοιχείων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια των μηκυκλοφορούντων – παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επιμέτρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Παρουσίαση σημαντικών λογαριασμών βάσει Ε.Λ.Π
 • Αναγνώριση – Παύση αναγνώρισης παγίων στοιχείων
 • Επιμέτρηση παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία
 • Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Αποσβέσεις

Αποτίμηση αποθεμάτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμός και λογαριασμοί αποθεμάτων
 • Κόστος κτήσης αποθεμάτων
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

Αποτίμηση απαιτήσεων, επενδύσεων και διαθεσίμων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Απαιτήσεις και πιστωτικοί τίτλοι
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
 • Αποτίμηση και απομείωση απαιτήσεων
 • Αποτίμηση και απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στο κόστος κτήσης και στην εύλογη αξία

Αποτίμηση Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων - Προβλέψεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Καθαρή θέση: Ορισμός, υπολογισμός και λογαριασμοί
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Αποτίμηση καθαρής θέσης
 • Υποχρεώσεις: Ορισμός, διάκριση, χρηματοοικονομικές και μη
 • χρηματοοικονομικές
 • Προβλέψεις: Ορισμός, αναγνώριση και επιμέτρηση

Προσδιορισμός αποτελεσμάτων – Κλείσιμο βιβλίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αποτελεσματικοί λογαριασμοί
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων
 • Κλείσιμο βιβλίων

Ειδικά θέματα – Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Υπεραξία, Αναβαλλόμενη Φορολογία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Υπεραξία
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια