Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη

Accounting and Finance for Executives

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη” είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και η διεύρυνση των διοικητικών και ηγετικών τους ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους/ες τις απαραίτητες γνώσεις, προκειμένου να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν λύσεις σε ειδικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά ζητήματα, που αφορούν ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες/ουσες, μετά από μία εισαγωγή στην λογιστική και την χρηματοοικονομική, θα εμβαθύνουν στο περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, στα λογιστικά βιβλία, στην υλοποίηση της απογραφής, καθώς και στο κλείσιμο της λογιστικής χρονιάς. Θα εντρυφήσουν, ακόμα, στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, στην ανάλυση του κινδύνου και της απόδοσης, στο κόστος κεφαλαίου και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Τέλος, θα μπορούν να αξιολογούν ένα επενδυτικό σχέδιο και να μελετούν τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο στη λογιστική και χρηματοοικονομική, καθώς επίσης να συστηματοποιήσουν και εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τη δομή των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
 • Συλλέγει λογιστικά δεδομένα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.
 • Συνοψίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας εταιρίας.
 • Αιτιολογεί τη σημαντικότητα του προσδιορισμού του κινδύνου κατά την ανάληψη μιας επένδυσης.
 • Απαριθμεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές αποφάσεις μίας επιχείρησης.
 • Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλοεξάρτηση των χρηματοοικονομικών ζητημάτων.
 • Διατυπώνει τις βασικές λειτουργίες της χρηματοοικονομικής και λογιστικής.
 • Παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας ενός επενδυτικού προγράμματος.
 • Διαχωρίζει τις διάφορες πηγές κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην αξία μιας επιχείρησης.
 • Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Εισαγωγή στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγικές έννοιες των επιστημών της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής
 • Χρησιμότητα της λογιστικής πληροφόρησης
 • Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές
 • Χρηματοοικονομικό σύστημα
 • Διαχρονική αξία χρήματος

Περιεχόμενο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Γιατί καταρτίζονται οι λογιστικές καταστάσεις
 • Η κατάρτιση της κατάστασης του ισολογισμού
 • Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
 • Ο πίνακας της διάθεσης των κερδών
 • Η κατάσταση ταμειακών ροών
 • Ο πίνακας μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων

Διαδικασίες λογιστηρίου και λογιστικά βιβλία. Εισαγωγή στο διπλογραφικό σύστημα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστικό κύκλωμα, λογιστικά βιβλία
 • Η λειτουργία του λογαριασμού. Κατάρτιση Ισοζυγίου
 • Λογιστικά σφάλματα και διόρθωσή τους

Εισαγωγή στις διαδικασίες απογραφής και κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Υλοποίηση απογραφής και εγγραφές προσαρμογής
 • Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος
 • Κλείσιμο λογιστικής χρήσης

Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι ενδιαφερόμενοι και η χρησιμότητα της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων
 • Οι μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Οριζόντια – διαχρονική μέθοδος, κάθετη – διαστρωματική μέθοδος και ανάλυση τάσης
 • Aνάλυση με αριθμοδείκτες. Αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, βιωσιμότητας, αποδοτικότητας και επενδυτικοί αριθμοδείκτες
 • Το κεφάλαιο κίνησης μίας επιχείρησης
 • Υπολογισμός του νεκρού σημείου της επιχείρησης

Απόδοση και κίνδυνος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συστατικά στοιχεία απόδοση
 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Κόστος κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου – Αποτίμηση αξιογράφων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέσα της χρηματαγοράς
 • Μέσα της κεφαλαιαγοράς
 • Αποτίμηση ομολογιών
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών

Ταμειακές ροές και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
 • Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
 • Υπόδειγμα ενός δείκτη
 • Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Executive Program στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια