Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας: Καθήκοντα, διαδικασίες, ευθύνες και αμοιβές

Board of Directors: Duties, Procedures, Responsibilities and Remuneration

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Φεβρουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
15.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.2

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

200€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο περίγραμμα των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών που συνοδεύει το ρόλο ενός μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με το πλαίσιο των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του, τον εντοπισμό των υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων και τις ευθύνες έναντι των μετόχων μιας ανώνυμης εταιρείας και έναντι τρίτων. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι ποινικές διατάξεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις παραβάσεων, παραλείψεων και ψευδών δηλώσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το εύρος και οι διαδικασίες απόδοσης αμοιβών στα μέλη του, καθώς και η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου σε μια ανώνυμη εταιρεία.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει τους συμμετέχοντες/ουσες ώστε με τη σειρά τους να συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα διοικητικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν στο μέλλον και στην αποφυγή φαινομένων ακούσιων παρατυπιών ή λαθών από πλευράς των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών παρουσιάζονται και σχολιάζονται αναλυτικά τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα ως μέλη διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας, επιχειρηματίες που λειτουργούν και διευθύνουν ήδη τη δική τους ανώνυμη εταιρεία, επίδοξοι επιχειρηματίες που στοχεύουν στο να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας στο μέλλον, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όσοι/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο σε ζητήματα που άπτονται του ρόλου και της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας: Καθήκοντα, διαδικασίες, ευθύνες και αμοιβές», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Παρουσιάζει τις διαδικασίες διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Περιγράφει τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά και την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της ανώνυμης εταιρείας και έναντι τρίτων.
 • Οργανώνει τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου και διαχειρίζεται τις συνεδριάσεις του.
 • Δίνει τον ορισμό της υποχρέωσης πίστης.
 • Συνδέει τις ποινικές διατάξεις με συγκεκριμένες κατηγορίες παραβάσεων στο πλαίσιο μιας εταιρείας.
 • Περιγράφει τη διαδικασία και διατυπώνει τις προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών.
 • Ακολουθεί την πολιτική και προετοιμάζει την έκθεση αποδοχών του διοικητικού συμβουλίου.
 • Αξιολογεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 • Ταυτοποιεί παραβάσεις των μελών διοικητικού συμβουλίου και, ειδικότερα, εκείνες που είναι σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας
Διδακτικές ώρες: 80

Διορισμός, αρμοδιότητες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Πλήθος και εκλογή (διαδικασίες και προϋποθέσεις) των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων και έκταση των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου
 • Ρόλος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας
 • Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου – Συνεδριάσεις
 • Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο
 • Πρακτικά των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου
 • Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρούσεις συμφερόντων και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της ανώνυμης εταιρείας αλλά και έναντι τρίτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου
 • Υποχρέωση πίστεως – Συγκρούσεις συμφερόντων – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη
 • Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου
 • Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων
 • Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών – Πολιτική και έκθεση αποδοχών
 • Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό
 • Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό
 • Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου

Ποινικές διατάξεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό
 • Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου
 • Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας
 • Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας: Καθήκοντα, διαδικασίες, ευθύνες και αμοιβές» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 80 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας: Καθήκοντα, διαδικασίες, ευθύνες και αμοιβές» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 200 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2022.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program «Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας: Καθήκοντα, διαδικασίες, ευθύνες και αμοιβές» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη: 30 Ιανουαρίου 2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
2 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Φεβρουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

200€

Κατηγορίες
Διάρκεια