Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας

Practical Guide for Real Estate Transactions

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Φεβρουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
11.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.4

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος ” Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας” είναι η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σύνταξης ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν εκτενώς η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ακινήτων, θα εξεταστούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία ενός ακινήτου και θα προσδιοριστούν οι διακριτοί ρόλοι των εμπλεκόμενων,στην διαδικασία της αγοραπωλησίας, επαγγελματιών.

Επιπλέον, θα συζητηθεί ο ρόλος του κτηματολογίου και τα οφέλη που έχει φέρει στην αγορά ακινήτων και θα αναλυθούν τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και τη νομιμοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μία σωστά δομημένη αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που συναντώνται σε αυτή.

Τέλος, θα γίνει αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για την χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου, εξετάζοντας τα κριτήρια που πιστοποιούν την αξία ενός ακινήτου καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Ιδιοκτήτες ακινήτων, υποψήφιους αγοραστές/πωλητές ακινήτων, κτηματομεσίτες, διαχειριστές ακινήτων, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστές, εκτιμητές ακινήτων, μηχανικοί, αναλυτές αγορών, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, λογιστές, δικηγόρους, ασφαλιστές αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων της αγοράς ακινήτων και της διαδικασίας συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας” κάποιος θα μπορεί να:

 1. Περιγράφει πώς λειτουργεί η αγορά ακινήτων και προσδιορίζει τα βήματα που απαιτούνται για την αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας.
 2. Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των κτηματολογίων και επισημαίνει την σημασία τους στην αγορά ακινήτων
 3. Παραθέτει τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία ενός ακινήτου.
 4. Εκτιμά την αξία ενός ακινήτου εξετάζοντας τις τρεις διαστάσεις του και προσαρμόζει την αποτίμησή του σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων.
 5. Συσχετίζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου με την αξία του.
 6. Υποστηρίζει και οργανώνει τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου, εξετάζοντας τους δείκτες διασφαλιστικής αξίας του ακινήτου.
 7. Συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο που αφορά την ασφαλή αγοραπωλησία ενός ακινήτου.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες
Διδακτικές ώρες: 160

Βασικά χαρακτηριστικά ακίνητης περιουσίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγικές έννοιες – Ορολογία αγοράς ακίνητης περιουσίας
 • Κατηγορίες και βασικά χαρακτηριστικά ακινήτων
 • Οι τρεις διαστάσεις του ακινήτου
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες αξίας ακινήτου
 • Δομή και λειτουργία της αγοράς ακινήτων

Η διαδικασία εύρεσης ακινήτου και ο ρόλος του κτηματομεσίτη στην αγορά ακινήτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η διαδικασία εύρεσης ακινήτου
 • Ο ρόλος του κτηματομεσίτη ακίνητης περιουσίας
 • Οι υποχρεώσεις του κτηματομεσίτη
 • Ο νόμος που διέπει την λειτουργία του κτηματομεσίτη και η μεσιτική αμοιβή

Νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο ρόλος του δικηγόρου από την πλευρά του αγοραστή και η διαδικασία νομικού ελέγχου του ακινήτου
 • Ο ρόλος του δικηγόρου από την πλευρά του πωλητή
 • Ο ρόλος του μηχανικού και η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του ακινήτου

Οργάνωση και λειτουργία κτηματολογίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο θεσμός και η λειτουργία του κτηματολογίου
 • Οφέλη κτηματολογίου
 • Τηρούμενα στοιχεία κτηματολογίου
 • Ανάλυση καταχωρημένων εγγραπτέων δικαιωμάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία

Ο ρόλος του συμβολαιογράφου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο ρόλος του συμβολαιογράφου
 • Το συμβόλαιο αγοράς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου

Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ακινήτου, ηλεκτρονική ταυτότητα και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης αυθαίρετων κατασκεύων / χρήσεων ακινήτου
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Τραπεζική χρηματοδότηση - στεγαστικό δάνειο

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου
 • Διασφαλιστική αξία ακινήτου (ανάλυση δεικτών)

Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο ρόλος του εκτιμητή ακινήτου
 • Η διαδικασία εκτίμησης του ακινήτου
 • Βασικές μεθοδολογίες αποτίμησης αξίας ακινήτου

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 με 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 160 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,40 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Μάιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program «Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Δόκτωρ
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
1 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Φεβρουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Διάρκεια