Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις

Ratios in Forecasting Financial Statements

Έναρξη Μαθημάτων: 6 Φεβρουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
15.01.2023
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.20

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Η επιλογή του τρόπου που θα χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της μία επιχείρηση (δηλαδή ίδια ή/και ξένα κεφάλαια) έχει άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της επιχείρησης όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω των λογιστικών καταστάσεων. Πώς συνδέονται οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις που θα έχει μία επιχείρηση με τους αριθμοδείκτες αλλά και την διαμόρφωση των λογιστικών καταστάσεων στο μέλλον;

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση τεχνικών πρόβλεψης των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και δη πρότυπων. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αντιληφθούν τη σύνδεση των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει και τον τρόπο που θα χρηματοδοτήσει τις δράσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί έμφαση στους πρότυπους αριθμοδείκτες και θα εξεταστεί η χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με την παρουσίαση και την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και θα εφαρμόσουν εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής για να προβλέψουν λογιστικές καταστάσεις κάνοντας υποθέσεις βασισμένες στο επίπεδο των πωλήσεων και στο ύψος συγκεκριμένων αριθμοδεικτών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ειδικότερα, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, στελέχη λογιστηρίων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδυτές, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Παρουσιάζει και αναλύει βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών.
 • Προσδιορίζει το επίπεδο ρευστότητας μιας επιχείρησης και αποφασίζει για τον τρόπο που θα πρέπει να επιλέξει για να την διατηρεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.
 • Συσχετίζει την ρευστότητα με την δραστηριότητα της επιχείρησης για να κρίνει πως η επιχείρηση θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.
 • Συνδυάζει λογιστικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Συσχετίζει πρότυπους αριθμοδείκτες με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις.
 • Πραγματοποιεί ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας για να θέσει τις βάσεις που θα του επιτρέψουν να
  βαθμολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης.
 • Συνδέει την ανάλυση ρευστότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και άντλησης κεφαλαίων με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις.
 • Υποστηρίζει τη σύνδεση των λογιστικών καταστάσεων για τη λήψη αποτελεσματικών χρηματοδοτικών αποφάσεων.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας
Διδακτικές ώρες: 80

Παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικά χαρατηριστικά λογιστικών καταστάσεων
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Σύνδεση λογιστικών καταστάσεων

Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Σύγκριση αριθμοδεικτών – Πρότυποι αριθμοδείκτες
 • Επάρκεια και ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας
 • Δραστηριότητα – Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Ανάλυση αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η έννοια της αποδοτικότητας
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων

Προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής ως προς την πρόβλεψη λογιστικών καταστάσεων
 • Η χρήση των πρότυπων αριθμοδεικτών
 • Σύνδεση ανάλυσης ρευστότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και άντλησης κεφαλαίων με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις
 • Εφαρμογές προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 80 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στην «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2022.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program  «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
2 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
6 Φεβρουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Κατηγορίες
Διάρκεια