Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων

Strategic Investment Management

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
31.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων” είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στη στρατηγική διαχείριση των επενδύσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου και τις εφαρμογές της στην επενδυτική διαδικασία, ώστε να συμβάλουν ως επαγγελματίες στην ενίσχυση της στρατηγικής επενδύσεων χαρτοφυλακίου της εταιρείας τους. Θα διερευνηθούν τρόποι βελτίωσης της απόδοσης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με τη χρήση αναλύσεων αιχμής, στρατηγικών διαδικασιών, νέων τεχνικών και ανάπτυξης της ηγετικής σκέψης, ενώ θα καλλιεργηθούν δεξιότητες αναφορικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τη μέτρηση και τη διαχείριση των διαφόρων επενδυτικών μέσων/εργαλείων και των κινδύνων τους. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διαχείριση επενδύσεων, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/όσες επιθυμούν να:

 • αναπτύξουν και βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους ως διαχειριστές επενδύσεων, εμπλουτίζοντας τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις,
 • προωθήσουν την καριέρα τους αναπτύσσοντας τις βασικές δεξιότητες διαχείρισης επενδύσεων,
 • μετακινηθούν σε μια νέα θέση, νέο οργανισμό, νέα βιομηχανία ή κλάδο,
 • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να ολοκληρώσουν ένα τυπικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κάποια στιγμή στο μέλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τον τρόπο αποτίμησης μιας ομολογίας και μιας μετοχής.
 2. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εκτιμάται η απόδοση και ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου.
 3. Περιγράφει τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.
 4. Ορίζει την έννοια του αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου.
 5. Παρουσιάζει τη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 6. Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της τεχνικής ανάλυσης.
 7. Περιγράφει τη διαδικασία καθορισμού προφίλ κινδύνου.
 8. Εξηγεί την έννοια του επενδυτικού ορίζοντα.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Εισαγωγή στην Ανάλυση Επενδύσεων και τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η επενδυτική διαδικασία
 • Χρηματοοικονομικό σύστημα
 • Ροή χρηματοοικονομικών πόρων
 • Διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου
 • Επενδυτικοί σκοποί
 • Στρατηγικές χαρτοφυλακίου

Απόδοση και Κίνδυνος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συστατικά στοιχεία απόδοσης
 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέσα της χρηματαγοράς
 • Μέσα της κεφαλαιαγοράς

Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αποτίμηση ομολογιών
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών
 • Διάρκεια του Macaulay μιας ομολογίας

Αποτίμηση Μετοχών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Υπόδειγμα προεξόφλησης ταμειακών ροών
 • Υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων
 • Προσέγγιση πολλαπλασιαστή κερδών

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
 • Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
 • Υπόδειγμα ενός δείκτη
 • Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Αποτελεσματικές Αγορές και Τεχνική Ανάλυση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μορφές αποτελεσματικώναγορών
 • Ανωμαλίες της αγοράς
 • Βασικές αρχές τεχνικής ανάλυσης
 • Θεωρία του Dow
 • Διαγράμματα τιμών

Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαδικασία καθορισμού προφίλ κινδύνου
 • Παράγοντες καθορισμού του επενδυτικού προφίλ
 • Ανοχή κινδύνου
 • Επενδυτικός ορίζοντας
 • Βασικά τμήματα αγοράς
 • Διαχρονική διαφοροποίηση
 • Προσέγγιση του κύκλου ζωής
 • Στρατηγικές κατανομής περιουσιακών στοιχείων

Εταιρίες Επενδύσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εταιρίες επενδύσεων κλειστού τύπου
 • Αμοιβαία κεφάλαια
 • Είδη αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια

Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέτρο Treynor
 • Μέτρο Sharpe
 • Μέτρο Jensen
 • Μέτρο Μ²

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Στρατηγική Διαχείριση Επενδύσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια