Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Banking, Accounting and Finance

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Φεβρουάριος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος “Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική” είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική ώστε να εμπλουτίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στους αντίστοιχους τομείς. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενδυναμώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου, την αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων, την χρησιμοποίηση της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, καθώς και την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν τα είδη τραπεζικής και οι επιμέρους τραπεζικές λειτουργίες, η έννοια της τραπεζικής ρύθμισης καθώς και διάφορες περιπτώσεις τραπεζικών κινδύνων. Ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος προάγει τη σφαιρική προσέγγιση των ανωτέρω θεμάτων και, ταυτόχρονα, εμπεριέχει εφαρμοσμένες γνώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
  • στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία,
  • στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
  • άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τις λειτουργίες μετασχηματισμού που επιτελούν οι τράπεζες.
 2. Ορίζει την έννοια τη δυσμενούς επιλογής και του ηθικού κινδύνου.
 3. Αναφέρει τις βασικές μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.
 4. Εξηγεί τις βασικές έννοιες υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 5. Εφαρμόζει τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων.
 6. Περιγράφει το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM).
 7. Εξηγεί την έννοια της λογιστικής και την χρησιμότητά της.
 8. Περιγράφει τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις.
 9. Περιγράφει την οριζόντια ή δια χρονική ανάλυση.
 10. Περιγράφει την κάθετη ή διαστρωματική ανάλυση.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Εισαγωγή στην Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
 • Χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Ρόλος τραπεζών
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση

Κόστος Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης
 • Μέθοδος τροποποιημένου εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
 • Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
 • Υπόδειγμα ενός δείκτη
 • Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Παρουσίαση Λογιστικών Καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογαριασμοί και λογιστικές καταστάσεις
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών

Διπλογραφικό Σύστημα και Λογιστικά Βιβλία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστικό γεγονός και λογιστικά στοιχεία
 • Λογιστική Ισότητα
 • Διπλογραφικό σύστημα και λογιστικά βιβλία
 • Λογιστικό κύκλωμα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Νεκρού Σημείου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων
 • Οριζόντια ή διαχρονική ανάλυση
 • Κάθετη ή διαστρωματική ανάλυση
 • Κατάσταση κοινού μεγέθους
 • Αριθμοδείκτες τάσεως
 • Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες
 • Ανάλυση νεκρού σημείου

Βασικά Χαρακτηριστικά Τραπεζών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Είδη τραπεζικής
 • Κεντρική τραπεζική
 • Ισολογισμοί τραπεζών

Τραπεζική Ρύθμιση και Εποπτεία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τύποι ρύθμισης
 • Δίχτυ χρηματοπιστωτικής ασφάλειας
 • Περιορισμοί ρύθμισης
 • Επιτροπή της Βασιλείας

Τραπεζικοί Κίνδυνοι

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές μορφές κινδύνων
 • Πιστωτικός κίνδυνος
 • Κίνδυνος επιτοκίου
 • Κίνδυνος ρευστότητας
 • Άλλοι κίνδυνοι

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια