Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

Banking, Finance and Financial Technology (FinTech)

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Φεβρουάριος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην “Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)”. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει ένα ευρύτατο θεωρητικό και πρακτικό οπλοστάσιο τραπεζικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων για να δημιουργήσει μια νέα γενιά στελεχών, ικανή να αναλύει τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνει και να υλοποιεί καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της τραπεζικής και της χρηματοοικονομικής, καθώς και με τις κατευθύνσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των εν λόγω τομέων. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κόστος κεφαλαίου, στην αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων και στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, καθώς και τα διάφορα είδη τραπεζικής και τραπεζικών λειτουργιών, τη τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία και τους διάφορους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοοικονομική τεχνολογία και τις χρήσεις της, την ψηφιοποίηση των αντίστοιχων λειτουργιών και τα κρυπτοστοιχεία. Ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος προάγει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και αναδεικνύει τη σπουδαιότητα τόσο της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων όσο και της σφαιρικής ανάλυσης βασικών θεμάτων για την απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/όσες επιθυμούν να:

 • αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη τραπεζική, χρηματοοικονομική και χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech),
 • προωθήσουν την καριέρα τους αναπτύσσοντας βασικές χρηματοοικονομικές δεξιότητες,
 • δημιουργήσουν την δική τους νεοφυή επιχείρηση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας,
 • μετακινηθούν σε μια νέα θέση εργασίας, νέο οργανισμό, νέα βιομηχανία ή κλάδο,
 • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να ολοκληρώσουν ένα τυπικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κάποια στιγμή στο μέλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τις λειτουργίες μετασχηματισμού που επιτελούν οι τράπεζες.
 2. Ορίζει την έννοια τη δυσμενούς επιλογής και του ηθικού κινδύνου.
 3. Αναφέρει τις βασικές μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Εισαγωγή στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • Ρόλος τραπεζών
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός

Βασικά Χαρακτηριστικά Τραπεζών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Είδη τραπεζικής
 • Κεντρική τραπεζική
 • Ισολογισμοί τραπεζών

Τραπεζική Ρύθμιση και Εποπτεία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τύποι τραπεζικής ρύθμισης
 • Δίχτυ χρηματοπιστωτικής ασφάλειας
 • Περιορισμοί τραπεζικής ρύθμισης
 • Επιτροπή της Βασιλείας

Τραπεζικοί Κίνδυνοι

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Bασικές μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες
 • Πιστωτικός κίνδυνος
 • Κίνδυνος επιτοκίου
 • Κίνδυνος Ρευστότητας
 • Κίνδυνος συναλλάγματος, κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος χώρας

Κόστος Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης
 • Μέθοδος τροποποιημένου εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
 • Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
 • Υπόδειγμα ενός δείκτη
 • Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες
 • Υπηρεσίες πληρωμών
 • Δανεισμός και χρηματοδότηση
 • Ψηφιοποίηση
 • Τράπεζες και ρυθμιστικές αρχές

Εισαγωγή στα Κρυπτοστοιχεία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τεχνολογία Blockchain
 • Κρυπτοστοιχεία
 • Κρυπτονομίσματα
 • Bitcoin

Χρήσεις της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ομότιμος δανεισμός (Peer-to-peer Lending)
 • Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding)
 • Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Artificial intelligence and machine learning in financial services)

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στην «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στην «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στην «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια