Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη

Finance for Non-Finance Executives

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος «Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, που δεν έχουν γνώσεις οικονομικών, σε θέματα οικονομικής, λογιστικής και εταιρικής χρηματοοικονομικής, ώστε να κατανοούν τις επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνουν, στην απόδοση και την αξία των οργανισμών τους. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα ξεκινά με μία εισαγωγή στα οικονομικά για μη οικονομολόγους για τα στελέχη, τα οποία πιθανόν δεν έχουν ικανοποιητικό οικονομικό υπόβαθρο, έπονται οι άκρως αναγκαίες για τις επιχειρηματικές αποφάσεις ποσοτικές μέθοδοι και η αναγκαία εισαγωγή στην χρηματοοικονομική και τη λογιστική. Ακολουθεί η εμβάθυνση στις λογιστικές καταστάσεις και την ανάλυση τους και η εξοικείωση με τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου, την αποτίμηση ομολογιών, τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, το κόστος κεφαλαίου και, τέλος, την αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη» απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη που δεν έχουν οικονομικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν πρακτικές, εργασιακές γνώσεις λογιστικής και εταιρικής χρηματοοικονομικής για να λαμβάνουν αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις της χρηματοοικονομικής και λογιστικής.
 • Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλοεξάρτηση των χρηματοοικονομικών ζητημάτων.
 • Αναγνωρίζει, να οργανώνει και να αναλύει χρηματοοικονομικά δεδομένα.
 • Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της χρηματοοικονομικής και λογιστικής.
 • Οργανώνει, να προτείνει και να αξιολογεί τις διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μίας επιχείρησης.
 • Αναλύει το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Εξηγεί τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας ενός επενδυτικού προγράμματος.
 • Διακρίνει τις διάφορες πηγές κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην αξία μιας επιχείρησης.
 • Παρουσιάζει τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.
 • Περιγράφει τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Οικονομικά για μη Οικονομολόγους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες οικονομικών
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Ποσοτικές Μέθοδοι για την Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Οι έννοιες πληθυσμός και δείγμακαι τα εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις
 • Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η επιστήμη της λογιστικής και η σημαντικότητα της
 • Εσωτερική και εξωτερικήλογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
 • Χρηματοοικονομικό σύστημα
 • Διαχρονική αξία χρήματος

Λογιστικές Καταστάσεις – Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η σημαντικότητα των λογιστικών καταστάσεων
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οριζόντια διαχρονική ανάλυση,ανάλυση κοινού μεγέθους και ανάλυση τάσης
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών
 • Ανάλυση νεκρού σημείου

Απόδοση και Κίνδυνος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συστατικά στοιχεία απόδοσης
 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και Αποτίμηση Ομολογιών και Μετοχών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέσα της χρηματαγοράς
 • Μέσα της κεφαλαιαγοράς
 • Αποτίμηση ομολογιών
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών
 • Αποτίμηση μετοχών

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου
 • Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
 • Υπόδειγμα ενός δείκτη
 • Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Κόστος Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξία
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program «Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program «Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program «Χρηματοοικονομικά για μη Χρηματοοικονομικά Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια