Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους

Accounting and Finance for Lawyers

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
22.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση νομικών επιστημόνων σε θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής, ώστε να μπορούν να εξετάζουν και να αξιολογούν τη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση μιας επιχείρησης και να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσδώσει στους συμμετέχοντες/ουσες τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση και εφαρμογή των λογιστικών διαδικασιών, αλλά και τη σύνδεση της χρηματοοικονομικής με τη λήψη αποφάσεων σεό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις και γενικότερα τον τρόπο που διαρθρώνει τα κεφάλαιά της μία επιχείρηση. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τις δραστηριότητες ενός λογιστηρίου και να εξασκηθούν σε πραγματικά περιστατικά και λογιστικές καταστάσεις. Τέλος, θα εξεταστούν οι έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης για την ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και η σύνδεσή τους με τους τρόπους άντλησης κεφαλαίων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας με την οποία συνεργάζονται.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Executive Program «Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους» απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το αστικό, εμπορικό και οικονομικό δίκαιο, καθώς και σε φοιτητές νομικών σχολών, που επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο. Το πρόγραμμα εστιάζει σε άτομα που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στη χρηματοοικονομική και τη λογιστική, προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας. Η θεματολογία του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες αποφοίτων νομικών σχολών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program στη «Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές αποφάσεις ώστε να προσφέρει ορθολογικές νομικές συμβουλές.
 • Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των χρηματοοικονομικών ζητημάτων προκειμένου να διαχειρίζεται σωστά δικαστικές υποθέσεις.
 • Αναγνωρίζει, να οργανώνει και να αναλύει χρηματοοικονομικά δεδομένα παρέχοντας ορθολογικές νομικές συμβουλές.
 • Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της χρηματοοικονομικής και λογιστικής.
 • Προγραμματίζει, να οργανώνει και να αποτιμά τις διάφορες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και να συμβουλεύει αντίστοιχα.
 • Ερμηνεύει το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων για να διαχειρίζεται κατάλληλα δικαστικές διαμάχες.
 • Παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας ενός επενδυτικού προγράμματος ώστε να προσφέρει αξιόπιστες νομικές συμβουλές.
 • Ταξινομεί τις διάφορες πηγές κεφαλαίων και την επίδρασή τους στην αξία μιας επιχείρησης προκειμένου να έχει επιχειρήματα στις δικαστικές διαμάχες.
 • Περιγράφει τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.
 • Εξηγεί το πώς συνδέονται μεταξύ τους οι λογιστικές καταστάσεις.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Οικονομικά για δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική και τη λογιστική για δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι επιστήμες της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής και η σημαντικότητά τους
 • Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
 • Χρηματοοικονομικό σύστημα
 • Διαχρονική αξία χρήματος

Κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η σημαντικότητά τους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η σημαντικότητα κατάρτισής τους
 • Κατάσταση του ισολογισμού
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών και πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Διαδικασίες λογιστηρίου. Εισαγωγή στο διπλογραφικό σύστημα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστικό κύκλωμα, λογιστικά βιβλία
 • Απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης
 • Ισοζύγιο
 • Διόρθωση λογιστικών λαθών

Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων για δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Διαχρονική ανάλυση,ανάλυση κοινού μεγέθους και ανάλυση τάσης
 • Ανάλυση με αριθμοδείκτες. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και δραστηριότητας
 • Αριθμοδείκτες βιωσιμότητας, αποδοτικότητας και επενδυτικοί αριθμοδείκτες
 • Η σημαντικότητα του κεφαλαίου κίνησης
 • Προσδιορισμός νεκρού σημείου

Απόδοση και κίνδυνος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συστατικά στοιχεία απόδοσης
 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Κόστος κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου – Αποτίμηση αξιογράφων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέσα της χρηματαγοράς
 • Μέσα της κεφαλαιαγοράς
 • Αποτίμηση ομολογιών
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών
 • Αποτίμηση μετοχών

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Διοίκηση κόστους για δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
 • Κόστος, δαπάνη, έξοδο
 • Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
 • Μέθοδοι κοστολόγησης
 • Αποφάσεις τιμολόγησης
 • Προϋπολογισμοί

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Μάρτιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Executive Program στη «Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Δικηγόρους» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
22 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια