Εκπτωτική Πολιτική

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας

Τα Executive Programs του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων.

Κατηγορίες Εκπτώσεων

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες δεν λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται και στις δύο κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Χρονοδιάγραμμα καταβολής διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 • Προκαταβολή για το 1/3 των διδάκτρων με την εγγραφή
 • Καταβολή 1/3 των διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Καταβολή 1/3 των διδάκτρων πριν την ολοκλήρωση του 50% του εκπαιδευτικού προγράμματος

Παραδείγματα χρονοδιαγραμμάτων καταβολής διδάκτρων

Παράδειγμα Α

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 μηνών με συνολικό κόστος 600 € και δικαίωμα έκπτωσης 10%

Τελικό κόστος προγράμματος: 600 € – 10% * 600 € = 600 € – 60 € = 540 €

Προκαταβολή με την εγγραφή: 1/3 * 540 € = 180 €

1η δόση, πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος: 1/3 * 540 € = 180 €

2η δόση, πριν την ολοκλήρωση του 50% του εκπαιδευτικού προγράμματος: 1/3 * 540 € = 180 €

Παράδειγμα Β

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3 μηνών με συνολικό κόστος 300 € και δικαίωμα έκπτωσης 5%

Τελικό κόστος προγράμματος: 300 € – 5% * 300 € = 300 € – 15 € = 285 €

Προκαταβολή με την εγγραφή: 1/3 * 285 € = 95 €

1η δόση, πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος: 1/3 * 285 € = 95 €

2η δόση, πριν την ολοκλήρωση του 50% του εκπαιδευτικού προγράμματος: 1/3 * 285 € = 95 €

Παράδειγμα Γ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1 μήνα με συνολικό κόστος 150 € και δικαίωμα έκπτωσης 5%

Τελικό κόστος προγράμματος: 150 € – 5% * 150 € = 150 € – 7,50 € = 142,50 €

Εφάπαξ πληρωμή: 142,50 €

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Για την χορήγηση έκπτωσης διδάκτρων για τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να προηγηθεί:

 1. Σχετική αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενδιαφέρει τον/την ή τους εκπαιδευόμενους μέσω της ιστοσελίδας των Executive Programs.
 2. Μετά την υποβολή της αίτησης, η Γραμματεία των Executive Programs αποστέλλει σχετικές πληροφορίες στους αιτούντες με όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για την χορήγηση έκπτωσης.
 3. Η χορήγηση έκπτωσης προϋποθέτει συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του/της εκπαιδευόμενου/ης και την προσκόμιση σχετικού παραστατικού.
 4. Ακολουθεί η αποδοχή της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Executive Programs.

Κατηγορίες
Διάρκεια