Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Τα Executive Programs προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Elearning).

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιτυγχάνει συγκεκριμένους σκοπούς παρέχοντας εφαρμοσμένη γνώση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφέρει την απαιτούμενη διαδραστικότητα για να μετατρέψει την παρακολούθηση κάθε Executive Program σε μία μαθησιακή εμπειρία! Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι φιλική προς τους χρήστες, εμπεριέχει σύγχρονα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα e-books, διαδραστικό περιεχόμενο, πολυμέσα, διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, livestreaming εφαρμογές.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι χωρισμένο σε διδακτικές ενότητες! Οι διδακτικές ενότητες προσφέρονται σταδιακά με συγκεκριμένες οδηγίες μελέτης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας
 • Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
 • Λέξεις Κλειδιά
 • Εισαγωγή στη διδακτική ενότητα
 • Κυρίως κείμενο εκπαιδευτικού υλικού
 • Παραδείγματα
 • Case studies
 • Ασκήσεις/ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Διαφάνειες διδακτικής ενότητας
 • Σύνοψη

Κάθε διδακτική ενότητα έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι:

Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος

Οι εκπαιδευτές απαντούν με ηλεκτρονικό τρόπο στις απορίες των εκπαιδευομένων

Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές καλωσορίζουν τους εκπαιδευόμενους, εξηγούν τον τρόπο που παρέχεται η κάθε διδακτική ενότητα, τους συμβουλεύουν και τους καθοδηγούν για την ολοκλήρωση του προγράμματος με επιτυχία!

Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό

Σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε διδακτική ενότητα, προσφέρεται συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων

Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies

Η εφαρμοσμένη γνώση ενισχύεται μέσω πολλών παραδειγμάτων και εφαρμογών περίπτωσης (Case studies) που οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στο πλαίσιο κάθε διδακτικής ενότητας.

Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι συγγραφείς - εκπαιδευτές.

Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης

Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης των εκπαιδευομένων και τους βοηθούν να κατανοήσουν σε βάθος την παρεχόμενη γνώση αλλά και να τους προετοιμάσουν για τις ανάλογες ασκήσεις αξιολόγησης.

Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν ερωτήσεις αξιολόγησης που αποτελούν βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση του και τη λήψη του Πιστοποιητικού. Οι ερωτήσεις/ασκήσεις αξιολόγησης είναι αντίστοιχης φιλοσοφίας και ύφους με τις ερωτήσεις/ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Κατά βάση είναι πολλαπλών επιλογών. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται εξ αποστάσεως, λαμβάνει χώρα μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως μίας εβδομάδας), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν πότε θα εξεταστούν, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που έχουν. Αν εκπαιδευόμενος/η δεν συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης ή δεν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες μονάδες, θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε επαναληπτικές εξετάσεις.

Κατηγορίες
Διάρκεια