Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους

Executive Program in Business for Lawyers

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
31.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση δικηγόρων και νομικών επιστημόνων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα επιδιώκει να συσχετίσει το νομικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων/ουσών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αναλύουν και να δίνουν τις κατάλληλες νομικές συμβουλές για την επίλυση επιχειρηματικών ζητημάτων που αφορούν ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οικονομικά θέματα και ποσοτικές μέθοδοι που ειναι απαραίτητες σε νομικούς καθώς επίσης θα γίνει η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διοίκηση Μάρκετινγκ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εισαχθούν στο επιστημονικό πεδίο της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, της διοικητικής λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης και θα εντρυφήσουν στην ανάλυση επενδύσεων για την διαμόρφωση επιχειρησιακών στρατηγικών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

To Executive Program «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους» απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες και σε φοιτητές νομικών σχολών, που επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του Executive Program «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις.
 • Διακρίνει την πολυπλοκότητα και αλληλοεξάρτηση των επιχειρηματικών ζητημάτων.
 • Διατυπώνει τις βασικές αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης.
 • Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης μιας επιχείρησης.
 • Εξηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει, προτείνει και κρίνει τις διάφορες διοικητικές δραστηριότητες.
 • Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ.
 • Αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.
 • Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
 • Υπολογίζει την τελική αξία καθώς και την παρούσα αξία ενός ποσού ή μιας σειράς πληρωμών.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Οικονομικά για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών
 • Πληθωρισμός και επιτόκια
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Ποσοτικές Μέθοδοι για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα δεδομένα και τη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Οι έννοιες πληθυσμός, δείγμα και εργαλεία περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης και μελέτες περίπτωσης
 • Έλεγχοι υποθέσεων για διοικητικές αποφάσεις
 • Ανάλυση διακύμανσης στο οικονομικό περιβάλλον

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
 • Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη
 • Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
 • Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
 • Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
 • Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
 • Πολιτική και συστήματα αμοιβών

Διοίκηση Μάρκετινγκ για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Bασικές έννοιες Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
 • Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
 • Έρευνα μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
 • Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή και προώθηση)
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστική πληροφόρηση
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Διαχρονική Ανάλυση, ανάλυση Κοινού Μεγέθους και ανάλυση Τάσης
 • Αριθμοδείκτες
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαχρονική αξία του χρήματος
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Μερισματική πολιτική

Ανάλυση Επενδύσεων για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος
 • Αποτίμηση μετοχών
 • Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Διοικητική Λογιστική για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
 • Κόστος, δαπάνη, έξοδο
 • Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
 • Μέθοδοι κοστολόγησης
 • Αποφάσεις τιμολόγησης
 • Προϋπολογισμοί

Επιχειρησιακή Στρατηγική για Δικηγόρους

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Θεωρίες οργάνωσης
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού,εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Executive Program στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια