Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη

Corporate Finance for Executives

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Ιανουαρίου 2023
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιανουαρίου 2023
EARLY
ENTRY
έως
31.12.2022
Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Εισαγωγή​

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος “Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη” είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στην εταιρική χρηματοοικονομική ή εταιρική χρηματοδότηση (Corporate Finance), δηλαδή στις διαδικασίες και τα εργαλεία απόκτησης και κατανομής των κεφαλαίων ή των χρηματικών πόρων μιας εταιρείας με σκοπό την μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων της. Το πρόγραμμα επιδιώκει να εμπλουτίσει και να επικαιροποιήσει τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των εκπαιδευόμενων, να τους/τις ενισχύσει στην λήψη των βέλτιστων διοικητικών και επενδυτικών αποφάσεων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Συνολικά, ο σχεδιασμός του προγράμματος προωθεί την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύει την σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων (στο μέτρο που απαιτείται), ενισχύει την σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως το πρόγραμμα διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας.

 

Τα χρηματοοικονομικά στελέχη παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για να προωθήσουν την σταδιοδρομία τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Εταιρική Χρηματοοικονομική (MSc in Corporate Finance). Τα προγράμματα όμως αυτά απαιτούν συνήθως ένα ή δύο χρόνια πλήρους φοίτησης για να ολοκληρωθούν. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς, είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τις πιο σημαντικές γνώσεις Εταιρικής Χρηματοοικονομικής που προσφέρονται σε ένα παραδοσιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη χρηματοοικονομική διοίκηση (financial management), καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, που δίνει έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων και αποσκοπεί στην ενίσχυση όσων επιθυμούν να:

 • μάθουν νέες χρηματοοικονομικές τεχνικές για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση και λήψη αποφάσεων, καθώς και την ικανότητά τους να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δράσεις,
 • προσθέσουν μεγαλύτερη αξία στον οργανισμό που απασχολούνται, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες στη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού τους, του τμήματός τους ή της ομάδας τους,
 • αναπτύξουν και να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία,

προετοιμαστούν για το μέλλον, προσδιορίζοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες και προβλέποντας μελλοντικές προοπτικές και προβλήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη” προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου.
 2. Εξηγεί τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
 3. Εξηγεί την χρησιμότητα των διάφορων αριθμοδεικτών.
 4. Εξηγεί τις βασικές έννοιες των ταμειακών ροών.
 5. Περιγράφει την ανάλυση νεκρού σημείου.
 6. Εκτιμά το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 7. Αξιολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
 8. Περιγράφει τα διάφορα είδη μόχλευσης.
 9. Περιγράφει τις διάφορες μερισματικές πολιτικές.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες
Διδακτικές ώρες: 400

Διαχρονική Αξία Χρήματος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμούαπόδοσης
 • Μέθοδος τροποποιημένου εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Απόδοση και Κίνδυνος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Συστατικά στοιχεία απόδοσης
 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Δείκτες ρευστότητας
 • Δείκτες δραστηριότητας
 • Δείκτες χρέους
 • Δείκτες απόδοσης
 • Δείκτες αποτίμησης

Ανάλυση Ταμειακών Ροών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες ταμειακών ροών
 • Αρχικό κόστος
 • Πρόσθετες ετήσιες ταμειακές ροές
 • Τελική ταμειακή ροή

Κόστος Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές έννοιες του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης
 • Κόστος ομολογιακών δανείων
 • Κόστος μετοχών
 • Σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος περιόδου επανείσπραξης
 • Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας
 • Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης
 • Μέθοδος τροποποιημένου εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Κίνδυνος και Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μέθοδοι ενσωμάτωση τουκινδύνου στην αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων
 • Μέθοδος ισοδυναμίας με τη βεβαιότητα
 • Μέθοδος προσαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Ανάλυση σεναρίου

Ανάλυση Μόχλευσης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ανάλυση νεκρού σημείου
 • Επιχειρηματικός κίνδυνος
 • Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
 • Είδη μόχλευσης

Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η προσέγγιση των Modogliani –Miller
 • Χρηματοοικονομικές δυσχέρειες
 • Κόστος αντιπροσώπευσης
 • Εξισορροπητικό υπόδειγμα και ασύμμετρη πληροφόρηση

Πολιτική Μερίσματος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικά χαρακτηριστικά μερισματικής πολιτικής
 • Η προσέγγισης της μη σχετικότητας του μερίσματος
 • Η προσέγγιση καλύτερα πέντε και στο χέρι
 • Η προσέγγιση της φορολογικής διαφοροποίησης
 • Μερισματικές πολιτικές

Σημαντικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στην «Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Συνολικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Executive Program.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στην «Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υποψηφίων που δικαιούνται έκπτωσης αλλά και τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.
Η απονομή του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης θα γίνει τον Ιούλιο του 2023.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Executive Program στην «Εταιρική Χρηματοοικονομική για Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2023.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Εκπαιδευτές

Καθηγητής

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε συμμετοχή για τον εκπαιδευτικό κύκλο που ενδιαφέρεστε

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Ιανουαρίου 2023
Έναρξη προγράμματος:
30 Ιανουαρίου 2023
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Διάρκεια